Dôležité dátumy

15/03/2012

Otvorenie registrácie

12/06/2012

Koniec prihlasovania abstraktov a sympózií

15/07/2012

Oznam o akceptácii či neakceptácii abstraktov

15/08/2012

Zverejnenie programu konferencie

17-19/09/2012

Konferencia

10/10/2012

Termín odovzdania príspevkov do zborníka

31/12/2012

Publikácia zborníka


Tematické zameranie

Téma konferencie nadväzuje na tradície minulých ročníkov, ktoré sa zaoberali širokým spektrom problémov súvisiacich s osobnosťou človeka a procesmi odohrávajúcimi v sociálnej sfére človeka. Vítané sú príspevky z oblasti základného aj aplikovaného výskumu z oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti, ale aj príspevky z príbuzných oblastí, ktoré majú vzťah k týmto disciplínam.

Konferenčné POplatky

Konferenčný poplatok pri úhrade prevodom do 30.7.2012                       40 Euro
Konferenčný poplatok pri úhrade na mieste                                               50 Euro

Konferenčný poplatok pre študentov denného štúdia všetkých
troch stupňov (úhrada prevodom do 30.7.2012)                                        20 Euro
Konferenčný poplatok pre študentov denného štúdia všetkých
troch stupňov (úhrada na mieste)                                                                25 Euro

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na vedeckom programe konferencie, účasť na spoločenskom večere druhý deň konferencie, konferenčné materiály a knihu abstraktov, občerstvenie počas prestávok a zborník príspevkov.

Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na číslo účtu 7000009023 / 8180 do 30.7.2012. Do správy pre prijímateľa resp. do účelu platby uveďte meno, za koho je konferenčný poplatok uhradený (ak pôjde o skupinovú úhradu, uveďte samostatne priezviská všetkých prihlásených, inak nebude možné vašu platbu identifikovať).

Údaje pre prevod zo zahraničia:
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7281800000007000009023
BIC (SWIFT) kód banky: SUBASKBX
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika
Názov a adresa prijímateľa: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava, Slovenská republika

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Pre ústne prezentácie je predbežne vyhradený čas 20 minút vrátane 5 minútovej diskusie. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom. V prípad záujmu o inú prezentačnú techniku kontaktujte organizátorov.

Prezentácia posterov bude prebiehať počas posterovej sekcie. K dispozícii budú korkové panely s rozmermi 90x120 cm. Prezentujúci autori sú počas posterovej sekcie povinní byť prítomní pri svojich posteroch.

ubytovanie

Účastníci konferencie majú možnosť objednať si ubytovanie a stravovanie v kongresovom areáli Kúpelov Nový Smokovec za špeciálne ceny. Účastníci si ubytovanie objednávajú samostatne prostredníctvom objednávacieho formulára na adrese
http://www.kupelens.sk/?lang=sk&page=on-line-rezervacia.
Pred objednávkou si prosím prečítajte podrobnejšie informácie  v tomto súbore.
 

Zborník príspevkov

Príspevky do zborníka sa prihlasujú výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Príspevok nie je možné poslať e-mailom. Konečný termín pre podanie príspevku je 10.10.2012. Pred podaním si prosím prečítajte pokyny pre prispievateľov. 

Formulár pre podanie príspevkov sa nachádza na adrese http://www.psychologia.sav.sk/spo2012/zbor.html