Rozhodovanie
v kontexte kognície,
osobnosti a emócií IV.

IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20.6.2014, Bratislava, Hotel Tatra

Organizátori konferencie

 

Hlavný organizátor
Ústav experimentálnej psychológie SAV

Spoluorganizátori
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre
Katedra psychologie FF UK v Prahe
Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre
Slovenská psychologická spoločnosťou pri SAV

Vedecký výbor
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
PhDr. Pavel Uhlář
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Organizačný výbor
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
PeaDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Mgr. Mária Túnyiová, PhD.
Mgr. Katarína Dudeková
Mgr. Matúš Grežo
Mgr. Marek Jurkovič
Mgr. Lenka Kostovičová
Mgr. Katarína Košíková
Mgr. Martin Sedlár

Dôležité termíny

  • 18.4.2014 - ukončenie zasielania abstraktov
  • 1.5.2014 - informácia o prijatí abstraktov
  • 31.5.2014 - ukončenie registrácie
  • 31.5.2014 - uhradenie konferenčných poplatkov
  • 20.6.2014 - konferencia
  • 30.6.2014 zasielanie príspevkov