C E V K O G
Centrum excelentnosti
výskumu kognícií

Centre of Excellence in the Research of Cognition         

Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava
Tel.: 02/ 5477 5625, 5477 3509 Fax: 02/ 5477 5584

 

 

 

Centrum excelentnosti výskumu kognícií je zamerané na intenzívny výskum vyšších kognitívnych funkcií  ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť.

 


Vedúci centra:

Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
e-mail: expsrui@savba.sk

 

 

Participujúce pracoviská: 

Ústav experimentálnej psychológie SAV

Spoločenskovedný ústav SAV

Katedra psychológie FiF UK

Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity

 

 

            

Posledná aktualizácia  31.1. 2007 (c) CEVKOG